רזידנט

תנאי שימוש


תקנון אתר "RESIDENT" (תנאי שימוש)
השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.
1. כללי
האמור בתנאי השימוש מנוסח לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מופנה ומתייחס כמובן לשני המינים. בהתאם, כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר, אף בלשוןנקבה במשמע וכן להיפך.

נא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן שכן אלו מהוויםהסכם בינך לבין מפעילת האתר.

שים לב, כי חלק מהשירותיםהמוצעים מעת לעת במסגרת האתר יכול שיהיו כפופים לתנאים פרטניים נוספים שיוצגובפנייך בדפי האתר המיועדים לכך ו/או במהלך ההרשמה אליהם. כל התנאים הפרטנייםהנוספים המפורסמים באתר, כאמור לעיל, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. בכלמקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין תנאים פרטניים נוספים, כאמור, יגברו התנאיםהפרטניים בכל הקשור לשירותים.
 
תנאי השימוש על כל סעיפיהם עשויים להשתנות מדי פעם, ועל כן מומלץ שתחזור ותעיין בהם מעת לעת שכן השימוש בשרות מעיד כאמור על הסכמתך לתנאים אלה.
 
בכל מקום בו מפורטת אחריותם של מפעילי השרות, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיהם, מנהליהם, בעליהם והפועלים מכוחם או בשמם. בכל מקום בו מצוינת התייחסות לאתר או לשרות – הכוונה הינה לאתר האינטרנט ולשרותים נלווים הקיימים בהווה או שייתוספו בעתיד לשרות.
 
2. על האתר
1. אתר "www.resident.co.il" (להלן - "האתר") הינו אתר אינטרנט המציע לגולשים באינטרנט מידע ותכנים בנושא חיי לילה, בילויים ומשמש כרשת חברתית (להלן - "השירותים"). השירות המוצע באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.
 
מפעיל האתר הינו גורם פרטי הרשום כשותפות.

2. בתקנון זה יתייחדו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:

א. "מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל סוג מדיה ובכל צורה שהיא ובכלל זה במילים,   תמונות, ציור, קובץ קול, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

ב. "משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, בין אם הוא חבר באתר ובין אם לא.

ג. "מפעיל האתר" – מפעיל האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי שהועברו לו הזכויות על ידי מפעיל האתר.

3. מסירת מידע על ידי משתמש
על המשתמש להפעיל שיקול דעת בפרסום מידע מכל סוג שהוא, ואין לפרסם בשרות או לשלוח הודעה דרך האתר אם בצורה ישירה או עקיפה, לרבות תמונה, הודעה, אימייל, הודעת SMS או כל צורת תקשורת אחרת, מידע מסוג כלשהו או פרטים שהינם בלתי חוקיים בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית או פלילית, עלולים להביא לתביעת או טענת לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של דין מכל סוג שהוא במדינת ישראל.

יודגש, כי משתמש אשר העלה קובץ מדיה מסוג תמונה, קובץ קול, מאמר וכל מידע אחר, מצהיר כי הינו בעל זכויות היוצרים במדיה המועלית וכי לא תועלה נגדו כל טענת הפרת זכויות יוצרים.

וכי הוא מקנה למפעיל האתר רשות לעשות כל שימוש בלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל.

עוד יודגש, כי לא יפרסם משתמש אתרים מתחרים ו/או תוכן שיווקי ו/או יעשה שימוש באתר למטרות מסחריות, במישרין ו/או בעקיפין.

מפעילי האתר לא יישאו באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו בשרות על ידי המשתמש ו/או צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם, אם על ידי משתמשים ו/או כל גורם אחר.

4. אחריות מפעיל האתר
למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין תוכן ואופי המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיו או התגובות ותוצאות פרסום הפרטים, המידע או הקבצים מטעמו בשרות. השימוש בשירותים ובמידע בשרות ייעשה איפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

כאשר יפרסם המשתמש מידע כלשהו באתר, מפעיל האתר לא ישא כלפי המשתמש או כלפי מי מטעמו באחריות כלשהי לתגובות, לזהות הפונים אל המשתמש ו/או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.

כמו כן, מפעילי השרות לא יהיו אחראים לכל שימוש שייעשה על ידי צד ג' בפרסום המידע שיפורסם על ידי המשתמש.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם בשרות זה הינה באחריות המלאה של המשתמש בלבד.

מפעילי השרות לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם בשרות זה על-ידי צדדים שלישיים.

5. פרסומות באתר

מפעילי השרות לא ישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו בשרות או בשרותים הנלווים לו. מפעילי השרות אינם כותבים, בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים ועצם פרסומן אינו מהווה המלצה מכל סוג שהוא על ידי המפעיל.

כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בשרות יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילי השרות אינם צד לכל עסקה כזו, והם לא ישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות בשרות או ירכשו באמצעותן.

6. אמינות המידע ואחריות המפעיל לפרסום

המפעיל עושה מאמצים רבים על מנת לשמור על רמת אמינות גבוהה, תיעוד ופרסום אמין של המידע, אך עם זאת, יובהר כי למפעיל אין כל אחריות לאמינות התכנים והמידע המופיעים באתר, וכי האחריות להסתמכות המשתמש על תכנים אלה אם בעצמו ואם על ידי צד ג', הינם באחריות המשתמש ו/או צד ג' בלבד.

קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.

המידע המופיע באתר נתון לשינויים תכופים ולעיתים מפורסם על ידי גורמים שלישיים, והמפעיל לא יישא באחריות בגין כל טענה ו/או נזק אשר נובעים מפרסום מידע על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או על ידי צד שלישי.

7. קניין רוחני
סימני המסחר והתוכן המופיעים באתר ובכלל זה: לוגו, עיצוב כללי, פורמט, סאונד, טקסטים וכל מידע ו/או תוכן מכל סוג שהוא, הינם קניינו של המפעיל בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתו המפורשת של המפעיל בכתב ומראש.

8. אבטחת מידע, הפעלת השירות ותמיכה טכנית
מפעיל האתר לא יעניק כל שירות טכני מכל סוג שהוא למעט פניות אשר יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני והקשורות לשימוש בשירות.

המפעיל אינו מתחייב שהשרות לא יופרע, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי השרות ומפעיליו או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת וטלפוניה קווית או סלולרית אצל מפעילי השרות או אצל מי מספקיהם.

כמו כן מפעילי השרות לא ישאו באחריות כלשהי לגבי אובדן מידע כלשהו שהצטבר בשרות, ולא יישא בכל אחריות לגבי נזקים אשר ייגרמו כתוצאה מפריצה למאגרי המידע.

9. שימור ומחיקת מידע
מפעיל האתר רשאי בכל עת למחוק כל חומר שפורסם על ידו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ועשוי להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.   

10. שמירת מידע

הנתונים שימסור משתמש בעת ההרשמה לשירותים בשרות ואשר יוספו על ידי המשתמש לאחר מכן, יישמרו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל, במאגר המידע בבעלותם ובניהולם של מפעילי השרות.

11. השימוש במדיה ( על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981)

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע באופן ובדרך שנקבעו בתקנות ועל פי כל דין.

האתר מתעד באופן שוטף, את הנוכחים במקומות בילוי שונים בארץ אם בצורה ישירה ואם על ידי שרותים נלווים או שיתופי פעולה מסחריים. כל סוגי המדיה מופיעים באתר בהסתמך על הסכמתם המפורשת או המשתמעת של החברים באתר.

במסגרת שירותי האתר, מתעדכנות באופן תדיר תמונות מאירועים ומקומות בילוי שונים אותן מצלמים צוות צלמי האתר.

אם הסכים פלוני כי צוות צלמי האתר יצלמו, אזי הביע הסכמתו לפרסום תמונתו באתר.

אם מצא משתמש כי ברצונו להסיר תמונתו או כל מדיה אחרת המופיעה בשרות, יוכל לפנות למפעיל האתר בכל עת בדואר אלקטרוני.

מפעילי השרות יפעלו להסרת התמונה בהקדם, מרגע שנתקבלה אצלם הודעת המשתמש.

12. מסירת מידע לצד שלישי

מפעילי השרות לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטי המשתמש האישיים והמידע שנאסף על פעילותו בשרות, אלא במקריםהמפורטים להלן:

א. בעת שירכוש המשתמש מוצרים ושירותים משותפי מסחר ותוכן של האתר.

ב. בעת שיקח המשתתף חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת לאתר ולצד שלישי כאמור, יועבר לצד שלישיהמידע הדרוש לו לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת קשרעם המשתמש.
 
ג. במקרה שיפר המשתמש את תנאי השימוש הכלליים באתר או התנאים המיוחדים לשירותים המוצעיםבו.
 
ד. באם יבצע המשתמש באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לכל דין או נסיון לבצעפעולות כאלה.
 
ה. אם יתקבל בידי מפעיל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש או המידעאודותיו לצד שלישי.
 
ו. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו בין המשתמש לבין האתר.
 
ז. בכל מקרה בו יפרט מפעיל האתר כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמורלגוף או לרכוש כלשהוא.
 
ח. מפעיל האתר יהיה רשאי להעביר אתפרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות ולגופים אחרים בשליטתו ו/או גופים להם כפוף המפעיל, ובלבדשישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
 
ט. אם מפעיל האתר יארגן את פעילותהאתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עםפעילותו של צד שלישי - יהיה זכאי המפעיל להעביר לתאגיד ו/או הגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמשבאתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראותמדיניות פרטיות זו כלפי המשתמש.

13.פנייה לחברים באתר
מפעיל האתר רשאי לפנות לחברים רשומים ע"י שליחת מסר לתיבה האישית, בדואר אלקטרוני, SMS ובכל סוג מדיה אחר על פי שיקול דעתו, לגבי שירותים, מידע פרסומי ומידע בעל אופי שיווקי, עדכוני אירועים ומסיבות וכל מידע אחר (להלן: "דיוורים").
 
כמו כן לנרשמים אשר אישרו הרשמתם באמצעות הדואר האלקטרוני יישלחו הודעות הנוגעות לפעילות הרשת החברתית באתר, כגון : עדכונים בדבר קבלת הודעה פרטית חדשה לתיבת המשתמש, עדכונים בדבר קבלת תגובה חדשה באלבום המשתמש וכיוצא בזה (להלן: "שירות הודעות").
המשתמש רשאי בכל עת לאשר/לבטל קבלת הודעות אלו דרך הגדרות הפרטיות בעמוד הגדרות אישיות באתר.
המשתמש מצהיר כי אישור רישומו לאתר מהווה הסכמה לקבלת דיוורים וקבלת שירות הודעות.
 
בנוסף על כך, משתמש  אשר אישר הרשמתו באמצעות הודעת SMS יוכל לקבל הודעות אלו למכשיר הסלולארי.
 
שירות ההודעות באמצעות SMS הינו בתשלום, והמשתמש רשאי בכל עת לאשר/לבטל קבלת הודעות אלו דרך הגדרות הפרטיות בעמוד הגדרות אישיות באתר.
 
בהפעלת הגדרת קבלת שירות הודעות באמצעות SMS, המשתמש מאשר לחייבו באמצעות המכשיר הסלולארי ע"פ המחיר המופיע באתר, ומאשר את תנאי קבלת שירותים סלולאריים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלה.
  
14.שירותים סלולאריים - שירות הודעות  + שירות מועדון VIP (שירות עתידי) 
המפעיל מציע שרותי קבלת הודעות SMS בתשלום:
1. שירות הודעות - קבלת עדכונים לחברים רשומים באתר.
2. שירות מועדון VIP - שירות קבלת הטבות/הנחות/מבצעים באמצעות המכשיר הסלולארי (להלן: "שירות "VIP).
 
הליך ההצטרפות לשירותים הנ"ל הינו בכפוף לתשלום באמצעות הודעת SMS בהתאם למפורט בעמוד השירות המתאים באתר.
 
המנוי יחויב בגין כל הודעה שתשלח דרך השירותים על פי המחירים המפורטים באתר, וזאת באמצעות המפעיל הסלולארי.
יודגש, כי המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ.

משתמש המצטרף לשירותים מצהיר כי הוא בעל המכשיר החוקי על פי כל דין ואין לו כל מניעה בהזמנת השירותים ובחיובו בגין שירותים אלו.
המשתמש רשאי בכל עת להפסיק את השירות על ידי ההנחיות בעמוד הרלוונטי לשירות כפי שמופיעות באתר.

מפעיל האתר וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים ו/או עקיפים ו/או כל תוצאה אשר יגרמו או העלולים להיגרם, במישרין ו/ או בעקיפין, למנוי ו/או לבא כוחו ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה משימוש בשירות, ו/או משימוש במידע ו/או בחלק מהמידע הניתן במסגרת השירות ו/או כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

כמו כן, מפעיל האתר לא יהיה אחראי ולא יהיה צד לאי אילו חילוקי דעות בין משתמש ו/או מי מטעמו לבין המפעיל הסלולארי, ובכלל זה במקרים של ניתוק ו/או גניבה ו/או חוב ו/או סכסוך מכל סוג שהוא.

מפעיל האתר אינו מתחייב כי השירות לא יינתן כסדרו או בלא הפסקות ו/או הפרעות, וכי יהיה נקי מטעויות ו/או תקלות, קלקולים ו/או כשלים מכל סוג שהוא – וכל אלה, בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בקווי ובמערכות תקשורת ובתשתית אצל המפעיל הסלולארי ו/או כל גורם אחר המעורב בהפעלת השירות.

כל הסתמכות ישירה ו/או עקיפה הנוגעת למידע אשר נמסר בשירות, תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או מי מטעמו, ולמפעיל האתר לא תהיה כל אחריות בגין הסתמכות זו.
 
15. איסוף מידע על ידי שימוש באמצעים טכנולוגיים (cookies) "עוגיות"
האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים, לאימות פרטים, להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שברשות המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשב מרוחק. חלק מהעוגיות ימחקו כשהמשתמש יסגור את הדפדפןואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש.

ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון אודות המשתמש כדוגמת הדפים שבהם ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמשמבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד, (בנוסף, העוגיות עוזרות לזהות את התחברות המשתמש לאתרבמידה והמשתמש רשום במאגר המשתמשים של האתר) ללא כל צורך בהזנת פרטיו בכל פעם מחדש באתר.

המידע ב'עוגיות' מוצפן וננקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע אשר נאגר בהם.

אם המשתמש אינו מעוניין בקבלת 'עוגיות', ניתן להימנע מכךעל ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשב המשתמש. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכללהשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, יכול המשתמש למחוק את ה'עוגיות' במחשבו בכל רגע.

בנוסף ל'עוגיות' שהאתר מייצר במחשב המשתמש, לעיתים גם מודעות הפרסומת המופיעות באתר, המגיעות ממחשבי החברות המפרסמות מייצרות 'עוגיות' בכדי לדעת אם המשתמש צפה או השתמש בהן. באופן זה הן מבקשות לנסותולהתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות ב'עוגיות' כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לחברות הללו אין גישה ל'עוגיות' של האתר ולאתר אין גישה לשלהן.

16. שימוש בפורום
המפעיל מציע שירות הכולל מערכת פורומים.
למשתמש ידוע, כי ההודעות אינן מסופקות ו/או נערכות על ידי החברה וכי הן מוצגות בפורומים כפי שהן (AS IS), מבלי שהחברה בודקת את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן והיא לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפיה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.

מערכת הפורומים כוללת, בין היתר, את הפורומים עצמם, תיבות קוליות וכלים המאפשרים למשתמש במערכת להעלות טקסטים, מידע, קישורים ותכנים אחרים אל הפורומים.
השימוש בפורומים כפוף לכל דין ומהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים להלן:
 
א. אסור להעלות אל הפורומים תכנים שהעלתם לפורומים ו/או תוכנם בלתי-חוקיים ו/או שנועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או העלולים להסב נזק לאתר, ולא ניתן להעלות תכנים פרסומיים ו/או מסחריים מכל סוג, אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב ממערכת האתר. 

ב.  המשתמש אחראי לתוכן ההודעות שאותה הוא מפרסם. האתר שומר את הזכות לחשוף את זהות המשתמש (או כל מידע אחר ) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית נגדו.

ג. בעלי האתר ואו מפעיל האתר ואו חברי צוות האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מהודעות שפורסמו על ידי המשתמש, ללא יוצא מהכלל.

ד. מערכת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לשימוש ולדפוסי השימוש ברשת, ולהשתמש בו לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, לצורך פרסום ממוקד או לצרכים מסחריים אחרים. 

17. שימוש ברשת החברתית
כאשר נעשה שימוש בשירותי הרשת החברתית, מצהיר המפעיל כי אין ולא תהיה לו כל דרך לפקח על תוכן וצורת ההתכתבויות בין משתמשים ו/או משתמש וצד ג' כלשהוא, וכי לא תהיה למפעיל כל אחריות לחילופי הדברים, ולסוג המידע המועבר בין הצדדים.

18. חברות באתר
 
הגישה לחלק מהשירותים מוגבלת לנרשמים כחברים בשרות.
הרישום לשרות מבוסס על זיהוי אישי על ידי מכשיר הטלפון הסלולרי ו/או הדואר האלקטרוני של המשתמש.

מפעילי השרות רשאים להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות את כללי הגישה למידע ולשירותים התלויים בקבלת שם משתמש וסיסמה, ו/או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים מקוונים.

מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלומים עבור שירותי החברותבאתר על פי שיקול דעתו הבלעדי ועל שירותים בתשלום יופיע מחיר ו/או תינתן הודעהבאתר.

המשתמש מצהיר כי הפרטים אותם מסר בעת רישומן בטופס ההרשמה הם נכוניםומדויקים, לרבות תאריך לידה, מין, דואר אלקטרוני, ישוב, וכן כל שאר הפרטים אשר מופיעים ו/או יופיעו בטופס הרישום.
בנוסף, על המשתמש לזכור כי שם המשתמש והסיסמה הינם אישיים ואין למסורם לאדםאחר.

חל עליך איסור מוחלט לרשום אדם אחר לאתר ללאהסכמתו, ואין לציין דואר אלקטרוני, תמונה או כל פרט מזהה של אדם אחר ללאהסכמת ולמפעיל האתר לא תהיה כל אחריות על עצם הרישום הכוזב ו/או על תוצאותיו.

למפעילי האתר הזכות ושיקול הדעת המלאים להסיר כל מידע מכל סוג שהוא אשר הועלה על ידי משתמש, וכמו כן להסיר כל משתמש, לא לקבלו לרישום מלכתחילה ואף למחקו לאלתר, וזאת ללא חובת נימוק וללא כל הודעה מוקדמת.

19. שיפוי המפעיל
המשתמש מתחייב לשפות את מפעיל האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

20. דין ומקום שיפוט (הסכם שיפוט)

על השימוש בשרות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו בישראל.

21. המחאה זכויות המפעיל

המפעיל רשאי להעביר את זכויותיו בשרות, או כל חלק מהן, לצד שלישי.

22. תקפות הוראות תקנון זה

מבלי לגרוע מכלליות האמור, במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידיביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתרהוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

משתמש יקר, אנא אשר שקראת והבנת הכתוב בהסכם זה והנך מסכים ומתחייב לפעול בהתאם לכתוב בו, ובכלל זה להמנע מפגיעה במשתמשים אחרים ו/או במפעיל האתר.


לחצו כאן ליצירת קשר
האתר מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים כאחד. כל הזכויות שמורות.
בניית אתרים